Toolbox
Кошница с документи за изтегляне (0)
Индекс на продукти
Обозначения за опасност

Ново обозначаване за опасност от 01.06.2015 върху опаковките

 

През последните години по света имаше различни системи за индикация на опасните вещества и препарати. През 1992 година, с агенда 21, от ООН беше изискана една единна система, която е известна под наименованието GHS (GHS - Globally Harmonized System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals – глобална хармонизирана система за класификация, етикетиране и опаковане на химикалите). На европейско ниво тази система беше въведена с Регламент CLP 1272/2008 (CLP – класификация, етикетиране и опаковка на химикалите). Този Регламент е в сила от 20.01.2009 и беше приет и от държави, които не са членки на ЕС, като Швейцария и Русия. След като на 01.06.2015 изтече преходният период, старите квадратни символи за опасност на оранжев фон ще престанат да съществуват. Те ще бъдат заменени от нови символи в ромбоидна форма с червена рамка. Наблюдават се множество промени, както във формата и съдържанието на обозначението, така също и в оценката за опасност и съдържанието на информационните листове за безопасност.

до 01.06.2015

от 01.06.2015

Обозначения за опасност

Обозначения за опасност

R - фрази (Указания за рискови фактори)

S - фрази (Съвети за безопасност)

H - фрази (Указания за опасност/риск)

P - фрази (Указания за превантивни мерки) Сигнална дума Опасни компоненти

От 01.06.2015 опасните вещества и субстанции могат да бъдат етикетирани само в съответствие с Регламент CLP. Опаковки, които в този период от време са били на склад или в обръщение, могат да носят старото обозначение най-късно до края на преходният период 01.06.2017. Принадлежащите към FIXIT-Gruppe работещите предприятия в ЕС подготвиха много внимателно новото обозначение за опасност и след изтичането на преходният период, всички продукти ще бъдат доставяни с новият, съобразен със закона CLP етикет.