Спазване на законовите и вътрешнофирмените норми/ Compliance

Задължително спазване на законовите и вътрешнофирмените норми, правила и изисквания

Съблюдаването на правото, законите и спазването на правилата представляват едни от най-важните ценности и принципи в нашето предприятие. Тази ясна идея за спазване на изискванията (комплайънс) обединява всички наши служители, независимо от тяхната култура и страна на произход. В предприятието ни не се толерират нарушения на действащото право и законите и/или на вътрешните правила на поведение и подобни нарушения се предотвратяват с активни мерки.

Информационна платформа за сигнали при нарушаване на законовите и вътрешнофирмените норми, правила и изисквания

Ние залагаме на превантивни мерки и задълбочено изясняване на евентуални нарушения на законовите и вътрешнофирмените норми, правила и изисквания. Чрез ефективни механизми за контрол и полезни канали за информация и подаване на сигнали се цели свеждане до минимум на нарушенията и избягване на нови такива. По правило нарушенията на законови или вътрешнофирмени правила трябва да бъдат съобщавани по обичайния служебен път (напр. на висшестоящите, на съвета на работниците и служителите, при ревизия на концерна и т.н.). Ако подателят на сигнала смята, че случаят няма да бъде решен или че заради действието си ще има лични неприятности, може да използва нашата информационна платформа за сигнали във връзка с нарушения.

Кой може да подаде сигнал за нарушения?

Приканваме всички служители и търговски партньори на FIXIT GRUPPE да подават конкретни и смислени сигнали за нарушения, като разкриват собствената си идентичност. Анонимни сигнали се приемат и обработват само по изключение.

Какви нарушения трябва да бъдат съобщавани?

Важно е да бъдат съобщавани само действия, които сочат наказуемо деяние (напр. кражба, измама, корупция, тормоз) или системни нарушения на правото, законите или на вътрешнофирмените правила. При явна злоупотреба с информационната платформа за сигнали във връзка с нарушения (напр. за безпредметни обвинения, клевета) FIXIT GRUPPE си запазва правото да предприеме правни действия или дисциплинарни мерки срещу подателя на сигнала.

Поверителност и защита на данните

Постъпващите сигнали се приемат и обработват само от длъжностното лице на FIXIT GRUPPE, отговарящо за спазването на законовите и вътрешнофирмените норми, правила и изисквания, и се третират строго поверително. Комуникацията между длъжностното лице, отговарящо за спазването на законовите и вътрешнофирмените норми, правила и изисквания, и подателя на сигнала става чрез защитени съобщения по електронна поща. По всяко време се гарантира защитата на подателя на сигнала от дискриминиращи или дисциплинарни мерки. При нужда необходимите лични данни и информация могат да бъдат предадени на полицията и/или на други разследващи органи или институции. Събраните (лични) данни се съхраняват само в рамките на законовите срокове и се изтриват съгласно законовите разпоредби за опазване на личните данни. Събирането на данните се извършва доброволно и подателят на сигнала по всяко време и с незабавно действие може да оттегли съгласието си за това. С цел прозрачното разследване на случая и намиране на ефикасно решение е необходимо подателят на сигнала да разкрие идентичността си. Анонимни сигнали се приемат и обработват само по изключение.